یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

روزی که ۴ نفر هنگام خرید روزنامه کشته شدند!

اطلاعات آنلاین: با پایان اعتصاب مطبوعات، اطلاع رسانی وقایع انقلاب ابعاد متفاوتی گرفت.

از ۱۹ مهر تا ۱۶ دی ماه ۱۳۵۷ مطبوعات ایران به دلیل دخالت و سانسور عوامل حکومت نظامی در اعتصاب بودند. روزنامه اطلاعات ۱۷ دی به بازتاب انتشار مجدد روزنامه‌ها در آخرین روز اعتصاب پرداخت. در خیابان خیام تهران و در مقابل ساختمان سابق موسسه اطلاعات خبرنگاران اولین نسخه‌های چاپ شده را از چاپخانه با خود به داخل مردم بردند و با شوق بین مردم تقسیم کردند. مردم و خبرنگاران با هم از بازگشت دوباره روزنامه به جریان انقلاب اشک شوق ریختند. در اخبار این روز همچنین آمده که صف خرید روزنامه در فرح آباد(پیروزی به خشونت کشیده شده و با شلیک ماموران ۴ نفر به شهادت رسیدند. با توجه به کمبود کاغذ، مدیریت وقت روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود از مردم برای کمک به مطبوعات کمک خواسته بود. 

روزی که ۴ نفر هنگام خرید روزنامه کشته شدند!

روزی که ۴ نفر هنگام خرید روزنامه کشته شدند!