دوشنبه 25 تیر 1403
×

نتیجه واگذاری ماشین به خانم نامزد فقط برای یک روز!

شب گوش: یکی از کاربران با انتشار عکس هایی از خود اظهار کرده که ماشین نامزدش فقط یک روز در اختیار او بوده و در همین یک روز برای ماشین نامزدش دردسر درست کرده.

نتیجه واگذاری ماشین به خانم نامزد فقط برای یک روز!

نتیجه واگذاری ماشین به خانم نامزد فقط برای یک روز!