یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

صمیمیت رئیسی و حسین شریعتمداری به روایت تصویر

ایسنا تصویری از خوش و بش مدیر مسئول روزنامه کیهان با رئیس جمهور در یک مراسم رسمی مورد توجه قرارگرفته است را منتشر کرد.

صمیمیت رئیسی و حسین شریعتمداری به روایت تصویر