یکشنبه 24 تیر 1403
×

شوک فدراسیون به تیم لیگ برتری فوتبال

همشهری آنلاین: فدراسیون فوتبال اعلام کرد: در خصوص شکایت باشگاه شهرداری همدان علیه باشگاه شمس آذر قزوین مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام سید مجتبی حسینی در بازی دو تیم از سری مسابقات لیگ دسته اول در فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با این توضیح که از طریق جعل و تزویر و استفاده از سند مجعول نامبرده به عنوان بازیکن مجاز معرفی و در مسابقات شرکت نموده است با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و بنا به جهات و دلایل مندرج در دادنامه سابق الصدور این کمیته پیرامون شکایت باشگاه سایپا که به موجب دادنامه شماره ۱۲۳ مورخ ۸مرداد ماه ۱۴۰۲ دو حالت قطعیت در آمده است، غیر مجاز بودن استفاده از بازیکن سید مجتبی حسینی در بازی با شهرداری همدان محرز و مسلم تشخیص و بر همین اساس حکم بر دو جلسه محرومیت بازیکن مذکور از همراهی تیم و پرداخت مبلغ ۲۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

همچنین باشگاه شمس آذر قزوین به پرداخت ۵۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی و کسر ۳ امتیاز بابت این بازی در مسابقات لیگ برتر فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۲ محکوم شد.

کمته انضباطی همچنین اعلام کرد: در خصوص شکایت باشگاه شهرداری همدان و همچنین باشگاه های چوکای تالش، ون پارس اصفهان و چادر ملو ارکان علیه باشگاه شمس آذر قزوین و سید مجتبی حسینی مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول نیز با عنایت به صدور حکم محکومیت علیه اشخاص مورد شکایت طی دادنامه سابق الصدور این کمیته به شماره ۳۸۲۱ و شمولیت اعتبار مختومه نسبت به این قسمت از شکایت و همچنین راجع به شکایت باشگاه های ون پارس اصفهان، چادر ملو اردکان و چوکای تالش از حیث استفاده از بازیکن غیر مجاز نیز به لحاظ اعلام انصراف باشگاه‌های شاکی مذکور از شکایت خود در مجموع مستند به ماده ۲۵ مقررات انضباطی قرار توقف رسیدگی صادر می شود.

رأی صادره نسبت به محرومیت و کسر امتیاز قابل اجرا بوده و ظرف مهلت هفت روز از تاریخ ابلاغ تماماً قابل اعتراض نزد کمیته استیناف است.