جمعه 11 اسفند 1402
×

درآمد خانوارهای شهری ۳۰میلیون تومان بیشتر از هزینه‌ها شد

خبرآنلاین: مرکز آمار اعلام کرد متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در سال گذشته با رشد ۴۸.۵ درصدی به حدود ۱۶۷ میلیون تومان رسیده در حالی که هزینه های این خانوار با رشد ۴۸.۳ درصدی به ۱۳۷ میلیون تومان رسیده است.

متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری در سال گذشته ١,٦٦٩,٦٤١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٤٨,٥ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه بوده است.

- متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ۱۳۷۱۴۶۰ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٤٨,٣ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٣٧٦,٨٢٢ هزار ریال با سهم ٢٧.٥ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٩٩٤,٦٣٨ هزار ریال با سهم ٧٢.٥ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ۲۰.۷ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٢.٥ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

- متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ١,٦٦٩,٦٤١ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٤٨,٥ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ۱۴۰۱ رشد متوسط درامد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درامد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ٣٢/٨درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٢/٥١ درصد از محل درامدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.

- در سال ۱۴۰۱، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٥/٩٥ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

- متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٧٨٨,٥٩٤ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٥١,٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ٣٢٨,٥٢٧ هزار ریال با سهم ٤١.٧ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ۴۶۰۰۶۸ هزار ریال با سهم ٥٨.٣ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ گوشت با سهم ۲۰.۷ درصد و پس از آن هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن با ۲۰.۴ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٨ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

- متوسط درامد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی ٩٨٦,٣٨٣ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٥٤,٨ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درامد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٢ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١/٣ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٩/٣٧ درصد از محل درامدهای غیرشغلی خانوار تأمین شده است.

- مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده کننده از اجاق گاز از ٩٨/٥ به ٨/٩٧، تلوزیون رنگی از ٩٥/١ به ٦/٩٣، جاروبرقی از ٦٨/٩ به ٤/٦٩، ماشین لباسشویی از ٥٩/٨ به ٥/٦، یخچال فریزر از ٥٥/٢ به ٨/٥٤، اتومیبل شخصی از ٣٥/٩ به ١/٣٧، مایکروویو و فرهای هالوژن دار از ٢/١ به ٣/٢ و ماشین ظرفشویی از ۰.۵ به ۴ درصد تغییر یافته است.

- در سال ۱۴۰۱ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٤/٧٩ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و ٥/٩درصد نفت سفید بوده است.

درآمد خانوارهای شهری ۳۰میلیون تومان بیشتر از هزینه‌ها شد

متوسط هزینه‌ها و درامد خانوار بر حسب استان

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ١,٩٦١,٨٩٤ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ۷۹۰۵۱۷ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.

همچنین استان تهران با ۲۳۰۶۶۲۲ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ۱۰۲۴۶۳۵ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار شهری را در سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان مازندران با ۱۰۶۳۶۳۹ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٤٢١,٤٣٩ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ۱۴۰۱ داشته‌اند.

همچنین استان مازندران با ۱۶۷۶۲۵۰ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ۴۴۰۵۵۱ هزار ریال، کمترین متوسط درامد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ۱۴۰۱ به خود اختصاص داده است.