یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
×

با حقوق یک ساعت کار کردن در انگلیس چه میتوان خرید؟

شب گوش: یک ایرانی مقیم انگلیس به فروشگاه رفته و با حقوق یک ساعت کار کردن، وسایل مورد نیاز خود را خریده. ببنیید.

با حقوق یک ساعت کار کردن در انگلیس چه  میتوان خرید؟